Antbuddy Release Notes (v2.4.1)

  • Thêm lọc gọi nhỡ tại trang Lịch sử cuộc gọi
  • Tính năng pivot, routing cuộc gọi
  • Sửa một số lỗi liên quan đến lịch sử cuộc gọi
Was this article helpful? Likes: 1
Article details:
Published date: 26/08/2019 10:09PM
Last updated: 26/08/2019 10:09PM (Vinh Thieu - vinh.thieu@htklabs.com)
Share article: 
Author: Vinh Thieu (vinh.thieu@htklabs.com)